Typkoder för fastigheter

Hyreshus och lokaler - // Hittafastigheter.se Alla fastigheter får via fastighetstaxeringen (Skatteverket) typkod/er för de olika ändamål/byggnader som finns inom fastigheten. Den vanligaste typkoden är 220 småhusenhet (villor) och en fastighet kan ha flera olika typkoder med flera olika taxeringsenheter. De mest förekommande typerna av fastigheter är:
220 - Småhusenhet, bebyggd (villa/fritidshus)
120 - Bebyggd Lantbruksenhet.
110 - Obebyggd lantbruksenhet.
210 - Småhusenhet, tomtmark


Vid taxeringen av småhus 2015 slopas typkoden för fritidshus. Alla småhus, oavsett om det är permanentboende eller fritidshus, kommer att klassificeras som småhus.
Skatteverket

Typkoder för lantbruksenheter

Bland lantbruksenheter finns betesmark, åkermark men även produktiv skogsmark och skogligt impediment. De vanligaste typkoderna för fastigheter taxerade som lantbruk är 120 - Bebyggd Lantbruksenhet och 110 - Obebyggd lantbruksenhet. Merparten av dessa fastighetstyper ägs av privatpersoner.

100 - Lantbruksenhet, inte fastställd typ av
110 - Lantbruksenhet, obebyggd
113 - Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
120 - Lantbruksenhet, bebyggd
121 - Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall
122 - Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
180 - Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
181 - Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL)
197 - Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
199 - Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för småhusenheter (villor/fritidshus m.fl) - taxeringsår 2015 och därefter

De vanligaste typkoderna för fastigheter taxerade som småhus är typkod 220 - bebyggd (villor/fritidshus). Merparten av dessa fastighetstyper ägs av privatpersoner.

200 - Småhusenhet, nybildad
210 - Småhusenhet, tomtmark
213 - Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
220 - Småhusenhet, bebyggd
223 - Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler
225 - Småhusenhet, småhus på ofri grund
230 - Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
240 - Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet
280 - Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 §, 2 st. FTL)
281 - Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
299 - Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för hyreshusenheter (flerfamiljshus)

De vanligaste typkoderna för fastigheter taxerad som hyreshusenhet är 320 - Huvudsakligen bostäder och 321 - bostäder och lokaler. Merparten av dessa fastighetstyper ägs av aktiebolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

300 - Hyreshusenhet, inte fastställd typ av
310 - Hyreshusenhet, tomtmark
311 - Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad
313 - Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
320 - Hyreshusenhet, bostäder
321 - Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
322 - Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
323 - Hyreshusenhet, kiosk
324 - Hyreshusenhet, parkeringshus/garage
325 - Hyreshusenhet, lokaler
326 - Hyreshusenhet, kontor inom industrimark
340 - Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet
380 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
381 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
399 - Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för industrienheter

De vanligaste typkoderna för fastigheter taxerad som industrienhet är 498 - Gatu-/Parkmark och 499 - Industrienhet med värde under 1000 Kr. Övriga vanliga typer är tillverkningsindustri, lager och tomtmark. Merparten av dessa fastighetstyper ägs av kommuner, privatpersoner och aktiebolag.

400 - Industrienhet, inte fastställd typ av Industrienhet
411 - Industrienhet, tomtmark
412 - Industrienhet, med saneringsbyggnad
413 - Industrienhet, upplag eller uppställningsplats
414 - Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
415 - Industrienhet, fiskefastighet
420 - Industrienhet, industrihotell
421 - Industrienhet, kemisk industri
422 - Industrienhet, livsmedelsindustri
423 - Industrienhet, metall- och maskinindustri
424 - Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri
425 - Industrienhet, trävaruindustri
426 - Industrienhet, annan tillverkningsindustri
430 - Industrienhet, bensinstation
431 - Industrienhet, reparationsverkstad
432 - Industrienhet, lager
433 - Industrienhet, annan övrig byggnad
443 - Industrienhet, övrig byggnad f. radiokommunikation
480 - Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
481 - Industrienhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
497 - Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr
498 - Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr
499 - Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för ägarlägenhetsenheter

Den 1 maj 2009 blev det tillåtet med ägarlägenhet i Sverige. Med ägarlägenhet menas en lägenhet i ett flerbostadshus som man själv äger och bestämmer över. Lägenheten utgör fast egendom vilket innebär att man har lagfart och rätten att hyra ut lägenheten till vem man så önskar. Ägarlägenheten ingår sedan i en samfällighet som ansvarar för t.ex. trapphus, fasader, gård m.m.

500 - Ägarlägenhetsenhet, inte fastställd typ av
510 - Ägarlägenhetsenhet, obebyggd
513 - Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
520 - Ägarlägenhetsenhet, bostad
580 - Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
581 - Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för täktenheter

Täkt är en plats eller fyndighet som utnyttjas för utvinning av bland annat grus, lera, sand, vatten, jord, kol, olja, naturgas. I Sverige regleras täktverksamhet i huvudsak av miljöbalken.

600 - Ej fastställd typ av täktenhet
610 - obebyggd täktmark
613 - täkt med byggnadsvärde under 50 000 kr
620 - bebyggd täktmark
699 - täktmark med taxeringsvärde under 1 000 kr

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för elproduktionsenheter

700 - Elproduktionsenhet, inte fastställd typ av
711 - Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall
712 - Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk
713 - Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde under 50 000
714 - Elproduktionsenhet, ersättningskraft
715 - Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk
716 - Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk
717 - Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning
718 - Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk
719 - Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde under 50 000
720 - Elproduktionsenhet, vattenkraftverk
730 - Elproduktionsenhet, kärnkraftverk
731 - Elproduktionsenhet, kondenskraftsverk
732 - Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk
733 - Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning
734 - Elproduktionsenhet, vindkraftverk
740 - Elproduktionsenhet, vindkraftverk i vattenområde
781 Elproduktionsenhet, Skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § ftl)
790 - Elproduktionsenhet, vindkraftverk som inte tagits i drift
798 Elproduktionsenhet, Projekterat kraftverk
799 - Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Beställ / Skicka förfrågan »


Typkoder för specialenhet

800 - Specialenhet, inte fastställd typ av
810 - Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad
820 - Specialenhet, distributionsbyggnad
821 - Specialenhet, reningsanläggning
822 - Specialenhet, värmecentral
823 - Specialenhet, vårdbyggnad
824 - Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning
825 - Specialenhet, skolbyggnad
826 - Specialenhet, kulturbyggnad
827 - Specialenhet, ecklesiastikbyggnad
828 - Specialenhet, allmän byggnad
829 - Specialenhet, kommunikationsbyggnad
830 - Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast
890 - Specialenhet, försvarsbyggnad

Beställ / Skicka förfrågan »

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs